Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Những kết quả đạt được về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 21/01/2021  14:58
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kon Tum đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, qua đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua.

 

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

 

Về phát triển Chính phủ số

 

Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến xã triển khai phần mềm Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, công dân. Kết quả trên cơ sở dữ liệu quốc gia hiện nay tỉnh Kon Tum đã công khai 1.624 TTHC và đã hoàn thành đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với tổng số lượng 591 TTHC. Đến tháng 12/2020, trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã tiếp nhận 4.003 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 66.929 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn đạt 98 %. Hệ thống đã được kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động ổn định, đảm bảo kết nối, cung cấp thông tin và dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, triển khai, ứng dụng Zalo để thực hiện tra cứu kết quả giải quyết TTHC (tra cứu mã hồ sơ, quét mã QR code qua Zalo...), cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin về kinh tế - xã hội nhanh chóng, hiệu quả.

 

Tính đến tháng 12/2020, trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 725 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 (310 DVCTT mức độ 3 và 415 DVCTT mức độ 4). Tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh đạt 36,7% (725/1.975), so với cùng kỳ của năm 2019 tăng 693 DVCTT mức độ 3,4 và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

 

Hoàn thành việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như đã kết nối đăng nhập một lần đối với các hệ thống, phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Nền tảng thanh toán trực tuyến; Nền tảng định danh điện tử; Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp…); đồng thời, đã hoàn thành đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ; hoàn thành kết nối, tích hợp sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của địa phương để cấp quyền sử dụng cho 475 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức khai thác sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Tính đến tháng 12/2020, tổng số văn bản trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT- iOffice) đạt 6.749.233 văn, tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi nội bộ có áp dụng chữ ký số đạt 100% (trừ văn bản mật). Hoàn thành kết nối, liên thông và trao đổi văn bản điện tử giữa Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với Hệ thống của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Đến nay, 100% văn bản đi của tỉnh được ký số và gửi đi thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, số lượng văn bản trao đổi giữa UBND tỉnh với các bộ, ngành, địa phương khác qua Trục liên thông trung bình trên 1.200 văn bản/tháng.

 

Việc triển khai chữ ký số trong hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đem lại những kết quả tích cực góp phần hiện đại hóa nền hành chính công. Tính đến tháng 12/2020, tổng số chứng thư số trên toàn tỉnh là 70 sim PKI; 1.446 thiết bị cấp cho đối tượng cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

 

Tỉnh đã ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 để làm kiến trúc nền tảng trong việc xây dựng chính quyền điện tử của địa phương. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh đã được triển khai thử nghiệm, dự kiến triển khai sử dụng hệ thống trên toàn tỉnh năm 2021.

 

Về phát triển kinh tế số

 

Cơ bản các doanh nghiệp đã biết ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh như: xây dựng Trang thông tin điện tử, sử dụng thư điện tử và một số doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý tài chính kế toán và ứng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử.

 

Tình hình hoạt động mạng lưới Bưu chính, Viễn thông ổn định; chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 đơn vị hoạt động kinh doanh lĩnh vực bưu chính. Tính đến 31/12/2020, tổng số thuê bao điện thoại ước tính 374.021 thuê bao, đạt mật độ 70 thuê bao/100 dân; dịch vụ Internet có tổng thuê bao là 58.364 thuê bao; doanh thu từ hoạt động bưu chính ước đạt 44,008 tỷ đồng; tổng doanh thu từ hoạt động viễn thông ước đạt 362,551 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước khoảng 13,58 tỷ đồng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã triển khai số hóa truyền hình mặt đất nhằm nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình.

 

Về phát triển xã hội số

 

Hạ tầng băng rộng cáp quang, kết nối Internet đã được phủ đến 100% xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai kết nối, sử dụng tại các sở, ban, ngành và UBDN các huyện, thành phố và triển khai đến cấp xã.

 

Tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số

 

Các cấp, các ngành đã tổ chức phổ biến, nâng cao nhận thức đến người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của ngành mình, cấp mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về sử dụng DVCTT và bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng.

 

Đã triển khai thực hiện tuyên truyền về giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cụ thể: đã có 20.000 tờ gấp về hướng dẫn sử dụng dịch vụ công được cấp phát trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, huyện, xã); 12 bảng panno giới thiệu các lợi ích khi sử dụng dịch vụ công được đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện; 46 băng rôn khổ lớn 02 mặt được treo tại các tuyến đường, trung tâm thành phố Kon Tum và 09 huyện trên địa bàn tỉnh.

 

Chiến lược, kế hoạch, chính sách, thể chế phục vụ chuyển đổi số

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3894/KH-UBND ngày 15/10/2020 về việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2039/KH-UBND ngày 09/6/2020 triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Qua đó đã từng bước chuyển đổi nhận thức, hình thành tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội để thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện hóa các cơ hội, tiềm năng chuyển đổi số mang lại khi công nghệ số được đưa vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tích cực sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Phát triển hạ tầng, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số

 

Xác định phát triển nền tảng số mang tính thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum phiên bản 2.0 và triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; đồng thời, thường xuyên tổ chức cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

 

Hợp phần Giám sát điều hành chỉ tiêu KTXH - Một trong 6 hợp phần

 đã triển khai năm 2020 của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh

 

Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) và đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 19/9/2020 với 06 hợp phần thí điểm gồm: Giám sát điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê; Giám sát điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; Giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; Giám sát, điều hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị của người dân.

 

Hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh và đã kết nối thành công với Trục kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), đồng thời đã triển khai Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh kết nối với Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia (NCSC), theo đó đã giám sát an toàn thông tin và kịp thời đưa ra các cảnh báo, biện pháp khắc phục các lỗ hổng mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

Ngoài ra, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư phát triển, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, chất lượng đáp ứng phục vụ triển khai các giải pháp về CNTT và thông tin liên lạc các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

 

Một số kết quả đạt được trong các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số

 

Về lĩnh vực y tế: Đã triển khai xong hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT tại 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế quản lý, nâng cao hiệu quả về quản lý chuyên môn, công tác khám chữa bệnh và thanh toán BHYT cho các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và cơ sở y tế xã, phường, thị trấn; Hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khỏe cá nhân đã được áp dụng đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Hệ thống phần mềm Quản lý y tế cơ sở đang được triển khai đến 102 xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 và Quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 275 cơ sở dược (nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân) kết nối liên thông đến cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (Bộ Y tế) góp phần vào việc quản lý việc cấp thuốc kê đơn; đã hoàn thành việc số hóa kết quả TTHC từ năm 2017 đến nay và hiện đang tiếp tục triển khai việc số hóa kết quả TTHC trước năm 2017”.

 

Về lĩnh vực giáo dục: Ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai ứng dụng CNTT trong dạy và học, trong tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Đồng thời đã triển khai phần mềm “Hệ sinh thái quản lý giáo dục Việt Nam VnEdu” đến 28 trường học, liên thông từ cấp cơ sở giáo dục đến cấp Phòng - cấp Sở - cấp Bộ, hiện nay hệ thống VnEdu dữ liệu đang được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) của VNPT, đã sẵn sàng cho việc triển khai hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (Big Data) của ngành Giáo dục trên toàn tỉnh và đã kết nối thử nghiệm thành công với Cổng thông tin dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ tháng 12/2018, đáp ứng việc thực hiện Đề án quản lý hồ sơ điện tử (sổ điểm điện tử, học bạ điện tử) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Đã triển khai tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải tự động liên tục 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tiến hành kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc với Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường qua phần mềm EnviSoft quản lý và theo dõi. Số hoá và cập nhật lên phần mềm kho số gần 5.000 hồ sơ các lĩnh vực. Duy trì vận hành, đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thiết bị mạng theo hướng tập trung hóa các hệ thống CNTT đảm bảo đủ năng lực, tính dự phòng và phân tải; tiếp tục vận hành và khai thác có hiệu quả hạ tầng, tính toán lưu trữ và các dịch vụ nền tảng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai được tập trung xây dựng mang tính chất nền tảng, phục vụ xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin trong ngành; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

 

Ngoài ra đã triển khai phần mềm quản lý, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ (VNPT Check) trong lĩnh vực Nông nghiệp.

 

Trong thời gian tới, Kon Tum sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đồng thời tích hợp trên Cổng Dịch công quốc gia; triển khai thêm một số hợp phần của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; ưu tiên triển khai chuyển đổi số trong một số lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng,  tài nguyên - môi trường, sản xuất công nghiệp; đồng thời tiếp tục phát triển hạ tầng số, nền tảng số, kiến tạo thể chế, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ số hướng đến phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số./.

 

Nguyễn Hiệp