Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Thực hiện quy định về Công báo
Ngày đăng: 28/01/2021  08:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 326/UBND-TTHCC chỉ đạo thực hiện quy định về Công báo trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện trang thông tin điện tử thành phần Công báo tỉnh (http://congbao.kontum.gov.vn) để thực hiện việc xuất bản Công báo điện tử định dạng .PDF, .DOC có ký số theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đảm bảo có thể kết nối giữa các hệ thống Công báo theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân sử dụng hiệu quả Công báo điện tử Trung ương và địa phương; chú trọng việc đảm bảo cơ sở hạ tầng để các xã, phường, thị trấn có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in./.

 

Cổng TTĐT tỉnh