Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021  13:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 617/UBND-NC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thường xuyên cho đội ngũ công chức nhằm mục tiêu phòng ngừa phát sinh sai phạm trong thi hành công vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với đội ngũ công chức.

 

Khẩn trương giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo chỉ đạo tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (nếu có).

 

Giao Sở Tư pháp thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân, tổ chức phù hợp với từng đối tượng, tình hình của địa phương; căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường Nhà nước.

 

Tham mưu, đề xuất giải pháp để bảo đảm thực hiện hiệu quả việc phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

 

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan Nhà nước có liên quan thực hiện các quy định về phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước nhất là quy định về gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; lập và thường xuyên cập nhật danh mục vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

Triển khai các hoạt động nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường trong phạm vi địa phương mình quản lý để chuẩn bị phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

 

Thực hiện kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước, nhất là đối với việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (có thể lồng ghép trong các cuộc kiểm tra hoạt động tư pháp).

 

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại địa phương.

 

Thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường; xác định thiệt hại được bồi thường; án phí, lệ phí và các loại phí khác đối với nội dung yêu cầu bồi thường…

 

Thực hiện quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả đến Sở Tư pháp theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường nhà nước./.

 

Cổng TTĐT tỉnh