Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày đăng: 23/02/2021  13:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 626/UBND-KTTH chỉ đạo việc sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19/02/2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý (nếu có).

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kết quả thực hiện chi khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các nội dung hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định liên quan./.

 

Cổng TTĐT tỉnh