Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Bảo đảm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
Ngày đăng: 23/02/2021  19:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 635/UBND-KGVX về việc bảo đảm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, rà soát lại các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện tốt phương châm chống dịch 4 tại chỗ để đảm bảo thực hiện thường xuyên, liên tục và đáp ứng kịp thời với diễn biến mới của dịch bệnh theo đúng các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức việc mua sắm, đảm bảo vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh