Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020
Ngày đăng: 24/02/2021  21:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 645/UBND-TTHCC về kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, cụ thể: 13/19 cơ quan xếp loại xuất sắc; 03/19 cơ quan xếp loại tốt, 03/19 cơ quan không đánh giá; 01 địa phương xếp loại xuất sắc; 08 địa phương xếp loại tốt và 01 địa phương không thực hiện tự đánh giá.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong triển khai việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện công khai trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.

 

Cổng TTĐT tỉnh