Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 01/03/2021  14:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Chỉ thị: Năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực như: Việc công bố, công khai TTHC được thực hiện thường xuyên với 1.956 thủ tục trên toàn tỉnh; công tác rà soát TTHC của tỉnh đã được các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện mạnh mẽ...

 

Tuy nhiên, việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra, cụ thể: Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh chỉ đạt 24,13%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tuyến chỉ đạt 5,9%; chưa phát sinh hồ sơ giao dịch thực hiện thanh toán trực tuyến; nhiều TTHC trực tuyến đã được công bố nhưng chưa phát sinh hồ sơ; các đơn vị, địa phương chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; một số dịch vụ công thiết yếu (Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân...) đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhưng chưa được các tổ chức, cá nhân quan tâm, sử dụng...

 

Để đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Hoàn thành chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện để đảm bảo các chỉ tiêu: Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên;  Đối với chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ (11 chỉ tiêu) và Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh; Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến: phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, các các sở, ban ngành cần tập trung rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Nhanh chóng hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27/01/2021, Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04/02/2021; Đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; Đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn về tái cấu trúc quy trình TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

 

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

 

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.

 

Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến.

 

Một số nhiệm vụ phối hợp, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn với việc tuyên truyền mạnh mẽ để các doanh nghiệp biết và đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chung trên địa bàn tỉnh.  Hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng Hệ thống phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến giải quyết TTHC trong hoạt động kinh doanh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động liên hệ, phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai sử dụng hiệu quả dịch vụ công Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến trong thực hiện TTHC về đất đai giúp cắt giảm thời gian đi lại.

 

Sở Tư pháp triển khai đạt trên 35% các đơn vị cấp xã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nhằm phục vụ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng để người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến.

 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum hướng dẫn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp cách thức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến./.

 

Cổng TTĐT tỉnh