Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Triển khai Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh
Ngày đăng: 05/03/2021  15:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 738/UBND-NNTN về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2025.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021 của BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai theo thẩm quyền.

 

Thông qua chỉ số phòng, chống thiên tai xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, giúp các đơn vị, địa phương kịp thời điều chỉnh các nội dung cho phù hợp và có giải pháp triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai hằng năm kịp thời, hiệu quả.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo quy định. Trên cơ sở đó, hằng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của các đơn vị, địa phương theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh