Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cư trú
Ngày đăng: 10/03/2021  22:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 802/UBND-NC yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cư trú. Cụ thể:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định Luật PCCC và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, Luật Cư trú, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo đạt hiệu quả cao.

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các nội dung chỉ đạo, triển khai thực hiện về PCCC và cư trú. Trong đó: 

Định kỳ tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC đối với trụ sở, cơ quan, đơn vị mình nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, thiếu sót (nếu có) hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan, nhất là việc trang bị và hiệu quả hoạt động của các hệ thống, phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp tục thu thập, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin dân cư khi có thay đổi; sẵn sàng vận hành, khai thác phục vụ công tác quản lý cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020; kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin dân cư theo đúng quy định. Chủ động phối hợp trong quá trình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kịp thời trao đổi, bổ sung, chỉnh sửa thông tin công dân và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo dữ liệu thông tin công dân luôn được đầy đủ, chính xác và tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn.

 

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, rà soát các quy định của pháp luật không còn phù hợp hoặc chồng chéo trong lĩnh vực PCCC và cư trú để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi cho phù hợp; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. 

   

Cổng TTĐT tỉnh