Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 09/04/2021  15:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/4/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1138/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76 KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể và cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, của mỗi địa phương. Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tỉnh Kon Tum.

 

Kế hoạch đề ra các nội dung cần triển khai thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hoá. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Kon Tum đến với các tỉnh, thành phố ở Việt Nam và ra thế giới.

 

Cổng TTĐT tỉnh