Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 19/04/2021  22:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1256/UBND-KTTH về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp"; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên qua;

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng;

 

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tính chất nghiêm trọng.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, đưa tin kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh