Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Công bố Danh mục TTHC ngành Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/04/2021  21:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công bố 10 TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh lao động, tiền lương (trong đó: 02 TTHC cấp tỉnh mới ban hành; 06 TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ dung; 02 TTHC cấp tỉnh, huyện bãi bỏ).

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; bãi bỏ 01 TTHC đã được công bố tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

 

Cổng TTĐT tỉnh