Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Nội dung đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 22/04/2021  08:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1267/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với khẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Cụ thể:

 

Mục đích của đợt thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, vận động cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

 

Nội dung thi đua bao gồm:

 

Các sở, ban ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

 

Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

 

Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

 

Thời gian thi đua: Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 30/10/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định.

 

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ở những địa điểm tổ chức bầu cử; tổ chức xem xét, đề xuất khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở, nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

 

Cổng TTĐT tỉnh