Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Công bố 23 TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế
Ngày đăng: 10/06/2021  16:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

Theo đó, công bố có 23 TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

 

Phan Phượng