Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 05 năm 2021
Ngày đăng: 11/06/2021  20:51
Mặc định Cỡ chữ
Trong tháng 05 năm 2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 04 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể:

 

Ảnh minh họa

 

1. Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022

 

Nghị định gồm có 07 Điều về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022, cụ thể: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2022; Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam...

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 21 tháng 05 năm 2021).

 

2. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

 

Nghị định gồm 03 Chương và 07 Điều quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, cụ thể: Những quy định chung; Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Thực hiện, xem xét nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 21/5/2021). Bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

 

3. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

Nghị định gồm 04 Điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; Điều khoản thi hành; Quy định chuyển tiếp; Trách nhiệm thi hành.

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

 

4. Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

 

Nghị định gồm 04 Điều quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể: (1) Danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia gồm các mặt hàng; (2) Phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia; (3) Hiệu lực thi hành; (4) Trách nhiệm thi hành.

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký (ngày 31/5/2021).

 

5. Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

Quyết định gồm 06 Điều quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, cụ thể: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc chung đối với việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo cầu qua sông có đê để đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều; (4) Quy định cụ thể đối với việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo cầu qua sông có đê để đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều; (5) Hiệu lực thi hành; (6) Trách nhiệm thi hành.

 

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cầu qua sông có đê.

 

Thái Ninh.