Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh
Ngày đăng: 24/06/2021  20:00
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 23/6/2021, UBND tỉnh đã cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam được Bộ Tư pháp phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

 

Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động. Trụ sở của Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum đặt tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Kon Tum theo quy định.

 

Theo quy định tại Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, Hội công chứng viên có các nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong hành nghề theo quy định của Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên và theo quy định của pháp luật; (2) Kết nạp, khai trừ hội viên; khen thưởng, xử lý kỷ luật hội viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên; (3) Giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên; (4) Phối hợp với Sở Tư pháp địa phương trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho hội viên; tham gia ý kiến với Sở Tư pháp trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Luật Công chứng, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; (5) Thực hiện nghị quyết, quyết định, quy định của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; (6) Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước, sự kiểm tra của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên; (7) Tham gia hoạt động hợp tác về công chứng ở trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật; (8) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên./.

 

Thái Ninh