Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày đăng: 21/07/2021  16:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2490/UBND-KGVX về việc triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Các Sở, ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2456/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương (nếu có):

 

Khẩn trương tổ chức tuyền truyền, phổ biến, hướng dẫn để người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân biết, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2021.

 

Khẩn trương rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ và tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ từ ngày 01/5/2021 đến nay do ngành quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét (nếu có) nhằm đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng nêu trên trước ngày 05/8/2021.

 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng; Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương (nếu có).

 

2. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND cấp xã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2456/KH-UBND. Trong đó tập trung một số nội dung sau:

 

Khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động; trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế.

 

Tăng cường tuyên tuyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp biết, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định; đặc biệt, thực hiện tuyên truyền đến các cấp xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố để vận động người lao động khẩn trương hoàn thành các thủ tục để được xem xét, hỗ trợ theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

 

Chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan liên quan tại địa phương tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết, không để tình trạng bức xúc kéo dài.

 

Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và phòng, chống bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành. 

 

Chủ động vận dụng các nguồn lực có liên quan và vận động xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số lao động đặc thù hiện đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19 tại địa phương.

 

Trần Thị Huệ