Thứ hai, Ngày 15/08/2022 -

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 22/07/2021  09:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2497/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Kế hoạch đề ra nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng tới người dân vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh,xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện; ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện; phát triển văn hóa đọc tạo môi trường học tập suốt đời cho nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí cho người dân.

 

Mục tiêu đến năm 2025:

 

Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức: Phấn đấu xây dựng hai mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng. Phấn đấu 90% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện tại các cơ sở giáo dục, nhà sách… Phấn đấu 30% người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, nhà sách.

 

Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc: Phấn đấu 60% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; Phấn đấu 90% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 100%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

 

Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản: Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân 02 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 02 cuốn sách/năm; Phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 1.200.000 lượt/năm; Phấn đấu 90% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 60% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp, tài liệu chuyên sâu đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận nghiên cứu khoa học, bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật. Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức, vận động xây dựng văn hóa đọc từ mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, nhà trường … Khuyến khích thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học. Phấn đấu mỗi cơ quan, doanh nghiệp, khách sạn,… có ít nhất một tủ sách.

 

Định hướng đến năm 2030:

 

Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. Môi trường đọc tiếp tục được cải thiện. Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm xuất bản phẩm in, điện tử, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số).

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện của từng đơn vị, địa phương và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/11 hàng năm.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh trước ngày 5/12 hàng năm./.

 

Tuấn Tài – A Tuấn