Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Ngày đăng: 22/09/2021  13:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3386/UBND-TD về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh làm đầu mối tiếp nhận, phân loại, xử lý tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử lý, giải quyết đối với những đơn khiếu nại, tố cáo do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến.

 

Tham mưu chỉ đạo đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm trễ trong việc giải quyết đơn thư của công dân do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến.

 

Hàng tháng tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

 

Giao Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh do Ban Tiếp công dân tỉnh bàn giao. Trong thời hạn 03 ngày sau khi tiếp nhận đơn (đối với đơn thư có nội dung phức tạp thì thời hạn không quá 05 ngày), Thanh tra tỉnh phải gửi Văn bản tham mưu, đề xuất xử lý đơn (kèm theo dự thảo văn bản xử lý, giải quyết đơn) cho Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Khuyến Công