Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Huyện Đăk Hà bố trí 4.026,703 triệu đồng triển khai Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 – 2025
Ngày đăng: 29/09/2021  13:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/9/2021, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-HĐND Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2021 – 2025.

 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện xác định các mục tiêu: (1) nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính. Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc, từng bước đơn giải hoá các thủ tục hành chính. Đồng thời, qua đó đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, đảm bảo yêu cầu thạo việc, công tâm, có trình độ, năng lực chuyên môn, kỷ năng hành chính, khả năng giao tiếp với tổ chức và công dân, có tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân tận tụy; ngăn chặn tình trạng hách dịch, cửa quyền khi giao dịch, giải quyết công việc với tổ chức và cá nhân. Đồng thời, tăng cường sự giám sát của Nhân dân đối với việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; (2) Hiện đại hóa nền công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. (3) Phấn đấu từ năm 2021 đến cuối năm 2023, hoàn thiện việc trang bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn Đăk Hà để triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa điện tử. (4) Phấn đấu đến năm 2025 thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với cấp huyện đạt 70%; cấp xã, thị trấn đạt 50%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đạt trên 90%.

 

Về giải pháp chủ yếu: (1) Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc và trang thiết bị của Bộ phận Một cửa. (2) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa. (3) Bố trí biên chế công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa. (4) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa điện tử. (5) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

 

Về kinh phí thực hiện Đề án: 4.026,703 triệu đồng, trong đó cấp huyện: 1.547,468 triệu đồng; cấp xã: 2.479,235 triệu đồng (trong đó đã bố trí năm 2021: 1.219 triệu đồng). Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở Bộ phận Một cửa, kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin được chi theo quy định của pháp luật về đầu tư công và được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan; ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, được sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện cơ chế Một cửa điện tử.

 

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Đề án./.