Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng: 12/10/2021  18:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3676/KH-UBND phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Chỉ thị số 01/CT-TTg). Từng bước xây dựng, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp dựa trên công nghệ số.

 

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và kinh tế số tại địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số, đưa sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.

 

Để kế hoạch đạt được hiệu quả cần phải xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; Phát triển doanh nghiệp; Phát triển hạ tầng số, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam; Phát triển nhân lực; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương.

 

Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có từ 02 đến 05 doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có từ 05 đến 10 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, ứng dụng thành tựu công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số trong tỉnh.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Tuấn Tài – Ngọc Kiên