Thứ sáu, Ngày 29/09/2023 -

Đảm bảo nguồn vật liệu san lấp, cung cấp các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 13/10/2021  08:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3684/UBND-NNTN về việc đảm bảo nguồn vật liệu san lấp, cung cấp các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

 

Nhằm chủ động nguồn vật liệu san lấp, cung cấp kịp thời các dự án đầu tư xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện,..); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. UBND các huyện, thành phố rà soát các dự án đầu tư công do cấp huyện làm chủ đầu tư và các dự án do các sở, ban ngành đầu tư trên địa bàn; căn cứ Quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt (hoặc đang triển khai lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản), thực tế hoạt động khai thác khoáng sản và nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp cho công trình, dự án (giai đoạn 2021 - 2022, giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030) về khu vực khoáng sản làm vật liệu san lấp được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện,…); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

2. Sở Công Thương: Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND các huyện, thành phố, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản, tham mưu UBND tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh; đồng thời tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá, lựa chọn các khu vực, điểm mỏ đủ điều kiện hoạt động khoáng sản, để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về tích hợp, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh phục vụ nhu cầu trong giai đoạn đến.

 

 Hoàn thành công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2855/UBND-NNTN ngày 16/8/2021.

 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2855/UBND-NNTN ngày 16/8/2021.

 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng liên quan và các địa phương rà soát các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp đã được Quy hoạch, để khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

 

                                                                                      Lê Hằng - Văn Tín