Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình tham gia kiểm soát quyền lực
Ngày đăng: 13/10/2021  14:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/10/2021 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 265/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới.

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm việc về kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới.

 

Sau khi nghe Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và các trọng tâm phối hợp công tác thời gian tới giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả phối hợp thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2021 và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành về các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 

Về tình hình chung

 

Buổi làm việc hôm nay giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, tập trung triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội; tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, khu vực và Việt Nam; đặc biệt chủng vi-rút Delta khó dự báo, có tốc độ lây lan nhanh với chu kỳ ngắn và thời gian ủ bệnh kéo dài, các biểu hiện lâm sàng không rõ ràng và khi chuyển nặng rất nhanh, nguy hiểm, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch của nước ta, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, đời sống Nhân dân và tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội.

 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ cùng với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chung sức, đồng lòng, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân đồng lòng, quyết liệt triển khai nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình để vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt một số kết quả: Về tổng thể, GDP 9 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 1,42%; kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; lạm phát cơ bản được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước đảm bảo cho các nhiệm vụ chi; dịch bệnh đến nay cơ bản đã được kiểm soát; đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được bảo đảm. Ngoại giao vắc – xin được thúc đẩy mạnh mẽ.

 

Vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao. MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Về công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Chính phủ thống nhất với Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp về kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và 8 tháng đầu năm 2021. Sự phối hợp hai bên là đòi hỏi khách quan, phù hợp với thực tiễn đất nước; quá trình phối hợp bảo đảm chặt chẽ, thực chất, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Khi kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham gia và là Trưởng Tiểu ban vận động và huy động xã hội. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thường xuyên tham dự và tham gia ý kiến tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các hội nghị chuyên đề, góp phần cùng Chính phủ nhận diện các khó khăn, thách thức và đề ra giải pháp phù hợp, thiết thực. Chính phủ và các thành viên Chính phủ luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến phản ánh từ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

 

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện chiến lược “vắc-xin”, tổ chức phát động nhiều hoạt động, phong trào quan trọng, thiết thực để vận động mọi tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc-xin phòng COVID-19. MTTQ Việt Nam đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; tham gia hiệu quả trong các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và các Tổ Covid cộng đồng, Tổ phản ứng nhanh, Tổ an sinh xã hội, Tổ thiện nguyện, mô hình “Vùng xanh tự quản”, tích cực thực hiện chủ trương “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do dịch bệnh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng và cảm ơn sự đóng góp của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã cùng Chính phủ quyết tâm từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra là: “Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

 

Một số trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới

 

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chính phủ xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Xây dựng Chính phủ “đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ trân trọng đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó tập trung vào một số trọng tâm công tác sau:

 

1. Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất phương châm hành động trong phòng, chống dịch COVID-19 là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc “5K” kết hợp “ý thức Nhân dân”, “vắc-xin”, “thuốc chữa bệnh” và “khoa học công nghệ” với quan điểm xuyên suốt là “người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, tham gia cùng Đảng, Nhà nước xây dựng thể chế, chủ trương, chính sách, tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện”.

 

2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hai Bên tiếp tục phối hợp thực hiện, phân công, phân nhiệm rõ ràng, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công cuộc xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 08 tháng 12 năm 1956: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.

 

3. Chính phủ đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp Nhân dân; nhất quán với tư tưởng “đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển”.

 

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội và để những chính sách này thực sự phát huy hiệu quả cần phải có sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, làm sao cho “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”.

 

4. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa với Chính phủ trong việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.

 

5. MTTQ Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình tham gia kiểm soát quyền lực; phối hợp với Chính phủ đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 

6. MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với Chính phủ trong công tác tuyên truyền với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; kịp thời cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời phản bác các tin giả, tin xấu độc, nhất là những tin ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch COVID-19; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên. Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị vinh danh những tấm gương tiêu biểu, có công lao, thành tích, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Quý IV năm 2021.

 

7. Chính phủ và MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp công tác; trong đó tập trung thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò các tôn giáo trong xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường,...

 

8. Đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay như mô hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa, nhất là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay./.

 

Văn Minh