Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 25/11/2021  21:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Về vị trí và chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Sở Khoa học và Công nghệ) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh), thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

 

Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Về nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc Khoa học và Công nghệ căn cứ vào các điều khoản của Quy định để ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2021 và thay thế Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum./.


Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Vũ Huệ - Thanh Thủy