Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Rà soát thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy
Ngày đăng: 05/12/2021  14:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Cổng văn số 5590/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Rà soát thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng báo cáo tình hình thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn, cụ thể:

 

1. Tình hình thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại địa phương

 

- Chỉ đạo của địa phương trong việc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi dối với nhà giáo đang giảng dạy trực tiếp trong các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

 

- Báo cáo tổng hợp các mức phụ cấp ưu đãi hiện đang chi trả, tiêu chí thực hiện, căn cứ pháp lý triển khai thực hiện đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

 

2. Những khó khăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại địa phương

 

3. Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ và đối với Bộ/Ngành liên quan.

Văn Minh