Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Xử lý các dự án, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai
Ngày đăng: 05/12/2021  16:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 7352/BTNMT-TCQLĐĐ về việc xử lý các dự án, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý các dự án vi phạm pháp luật đất đai; các dự án không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa gây lãng phí đất đai, bức xúc trong dư luận xã hội, nhằm giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc để đưa đất vào sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo:

 

1. Danh sách các dự án, công trình vi phạm pháp luật đất đai còn vướng mắc, chưa xử lý; các dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

2. Danh sách các dự án, công trình có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng đến nay còn vướng mắc, khó khăn chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng;

 

3. Tổng hợp, phân tích, phân loại các vi phạm, đánh giá cụ thể từng trường hợp vi phạm (loại vi phạm, hình thức vi phạm), vướng mắc khó khăn trong thực hiện, nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp cần tháo gỡ đối với các dự án, công trình nêu tại điểm 1, 2 của Công văn này.

 

Đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 09 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn Minh