Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng: 13/01/2022  18:00
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 13/01, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum

 

Năm 2021, với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, hoạt động của văn phòng cấp ủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

 

Trong đó, Văn phòng cấp ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của cấp ủy. Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

 

Đồng thời, đã thực hiện tốt việc chuẩn bị, đôn đốc, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo trình cấp ủy. Công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tiếp tục có bước cải tiến. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nền nếp. Công tác quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy được thực hiện có hiệu quả.

 

Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cấp uỷ được thực hiện tốt hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng được quan tâm. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy đã góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện được "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

Phó Bí thư Thường trực phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực A Pớt ghi nhận và biểu dương những kết quả Văn phòng cấp ủy đã đạt được trong năm qua.

 

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường....đề nghị Văn phòng cấp ủy tiếp tục tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động cấp ủy được tiến hành theo đúng Quy chế làm việc. Bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết của Trung ương để tham mưu triển khai công việc của cấp ủy đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế. Chủ động làm tốt công tác nắm thông tin, tham mưu, đề xuất cấp ủy các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn.

 

Nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong hệ thống văn phòng cấp uỷ, giữa Văn phòng cấp uỷ với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, Mặt trận, các đoàn thể để tiếp cận thông tin, đảm bảo tham mưu, phục vụ kịp thời, hiệu quả.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng cấp uỷ, phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng cơ sở và các trang thiết bị công nghệ thông tin đã được đầu tư, xây dựng, đảm bảo đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đảng và các huyện ủy, thành ủy. Tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí, thời gian; chú trọng công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, nhất là công tác bảo đảm an toàn thông tin có độ mật. Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng trong tỉnh. Tham mưu cấp ủy đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng bộ, tiến hành rà soát các quy chế, quy trình công tác, loại bỏ những thủ tục rườm rà không cần thiết, đảm bảo giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, tiện lợi.

 

Tiếp tục đổi mới công tác hậu cần, phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về tài chính đảng, văn thư-lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin. Tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tiếp, nhận, phân loại, xử lý đơn, thư gửi đến cấp ủy, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

 

Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Văn phòng cấp ủy có đủ phẩm chất đạo đức tốt, có lòng trung thành, tận tụy, giữ vững nguyên tắc, có tính sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Quan tâm chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; tạo các điều kiện làm việc và chế độ chính sách cần thiết, động viên khuyến khích cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy yên tâm công tác; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, xứng đáng với truyền thống “trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”.

 

Dương Nương