Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng: 13/01/2022  18:05
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 13/01, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 

Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực.

 

Thực hiện năm “đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở”, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tăng cường hoạt động của các cơ quan dân cử; xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, công khai với sự giám sát của người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu; gắn đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW với sơ kết, tổng kết văn bản của cấp ủy.

 

Năm 2022, trong bối cảnh mới, công tác dân vận sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.

 

Phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích đã đạt được của công tác dân vận trong năm vừa qua.

 

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí đề nghị công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải thật sự là các quyết sách lòng dân, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời phải động viên Nhân dân tham gia tích cực vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó.

 

Cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là nòng cốt, Nhân dân làm chủ gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện tốt việc nắm tình hình Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tích cực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong Nhân dân ngay từ cơ sở, những vụ việc khiếu kiện kéo dài Nhân dân quan tâm.

 

Công tác dân vận cần hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc địa bàn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích đóng góp trong công tác dân vận...

 

                                                                                                    Minh Huệ