Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng: 14/01/2022  16:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 122/UBND-TTHCC chỉ đạo việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính của từng hồ sơ. Xử lý, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân có thao tác xử lý chậm trễ gây ảnh hưởng đến nguồn dữ liệu phân tích, xử lý số liệu của Văn phòng Chính phủ.

 

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phân công nhân sự theo dõi, kiểm tra và kịp thời phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) về tính chính xác của số liệu trên Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương bằng dữ liệu, theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau ngày 20 tháng 01 năm 2022, Văn phòng Chính phủ sẽ công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi, trích xuất thông tin, số liệu trên Hệ thống về tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để báo cáo định kỳ hằng tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

 

Đình Trung