Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021
Ngày đăng: 18/01/2022  13:49
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 18/01, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đại diện Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy - Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tính và Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại diện Thường trực Đảng ủy, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Tổng Biên tập Báo Kon Tum, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, Thành ủy.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả trên cả 06 mặt công tác. Trong đó về công tác tuyên giáo, tư tưởng đã ban hành và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trên địa bàn tỉnh. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo tiến độ theo yêu câu của Trung ương. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CC,VC, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Thiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo  đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Xây dựng và triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tính Kon Tum phát triển nhanh và bên vững". Kịp thời phát hiện, biểu đương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cỗ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn.

 

Triển khai kịp thời, đúng quy định công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ. Chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 và 1021-2026.

 

Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng hoạt động của tố chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng, đã kết nạp được 1.102 đảng viên (đạt 122,4 % so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 30.114 đồng chí. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, chính sách cán bộ, thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 86-TB/UBKTTW, ngày 24-6-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là trong vùng đồng bào DTTS. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH; triển khai thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đông bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bên vững", gắn với vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, tập tục không còn phủ hợp trên địa bàn tỉnh.

 

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

 

Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác toàn khoá của Tỉnh ủy khoá XVI, Chương trình công tác năm 2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy và của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nguyền tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Tỉnh ủy xác định thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh". Triển khai kịp thời, đảm bảo chât lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, sơ kết, tông kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 và Kết luận sô 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hỗ Chí Minh".

 

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-6-2016 và Kết luận số 235-KL/TU, ngày 28-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở". Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong vùng đồng bào có tôn giáo.

 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,...

 

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm đoàn kết nội bộ, phải mạnh dạn chỉ ra những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ để các cấp ủy nhìn vào đó để soi rọi lại mình để thực hiện; quan tâm đến công tác đánh giá, nhận xét cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên bằng các biện pháp và hình thức phù hợp với thực tiễn như vừa kết hợp các hình thức truyền thống thông qua hệ thống loa truyền thanh, loa di động và ứng dụng công công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền; công tác quán triệt các chị thị, nghị quyết của đảng đến đảng viên, nhất là đảng viên ở cơ sở. Tập trung công tác rà soát, quy hoạch cán bộ; triển khai thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, hướng  tới có Đề án cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã chất lượng hơn.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ cần lãnh đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục hơn nữa về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ hiệu quả hơn nữa, khắc phục các hạn chế của năm 2021; phải thường xuyên, liên tục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đặc biệt là các đảng viên ở những vị trí nhạy cảm. Trong đó, Ban Tuyên  giáo  Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp ủy phải nghiên cứu tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát nội dung lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ở các Đảng bộ.

 

Tập trung lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng đảng và phát triển đảng viên. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch công tác cán bộ trong năm 2022 cho đến năm 2025, trong đó đồng chí đề nghị các cấp ủy cần nắm bắt một cách chính xác từ thực tiễn của cấp ủy mình về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ để đưa vào bổ sung quy hoạch, trong đó phẩm chất đạo đức phải được đặt lên hàng đầu.

 

Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên phải được thực hiện một cách khách quan, toàn diện cụ thể về lịch sử và hướng phát triển để đưa vào bổ sung quy hoạch, không để bỏ sót người có tài và có đức ngoài quy hoạch. Tập trung lãnh đạo, giáo dục, thuyết phục để cán bộ, đảng viên của mình nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, làm việc hiệu quả hơn nữa.

 

Xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, đặc biệt là chi bộ ở thôn, làng, tổ dân phố; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh; khắc phục hiện tượng mất đoàn kết nội bộ thông qua phương pháp làm việc và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế làm việc của cấp ủy.

 

Tăng cường Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; tăng số lượng trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng nhằm phát hiện, giáo dục, răn đe, cảnh báo từ sớm các dấu hiệu vi phạm.

 

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung lãnh đạo công tác dân vận thật tốt, các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế trong công tác dân vận của năm 2021. Tập trung lãnh đạo công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu  cực; đảm bảo trật tự xã hội, nhất là vấn đề cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện quy chế làm việc; tập thể quyết định các chủ trương chung, nội dung, nhiệm vụ lớn thuộc thẩm quyền của tập thể.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Huỳnh Tấn Phục - Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Trưởng  Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ./.

 

Vũ Huệ