Thứ sáu, Ngày 09/06/2023 -

Huyện Đăk Tô triển khai hỗ trợ 2.557 hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Ngày đăng: 19/01/2022  10:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/01, Ủy ban nhân dân huyện Đăk tô có Công văn số 77/UBND-VX gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 của huyện Đăk Tô là 1.891 hộ và 666 hộ cận nghèo.

 

Định mức hỗ trợ là 600.000 đồng/hộ nghèo và 300.000 đồng/hộ cận nghèo, trong đó kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo do ngân sách tỉnh cấp; kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo do kinh phí từ nguồn ngân sách huyện và nguồn vận động xã hội hóa (Quỹ Vì người nghèo cấp huyện). Riêng 54 hộ nghèo trên địa bàn Thị trấn Đăk Tô do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ theo mức 600.000 đồng/hộ.

 

Để đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ấm no, hạnh phúc, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì kiểm tra tính chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn làm cơ sở tham mưu cấp kinh phí và giám sát việc thực hiện hỗ trợ tiền cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo quy định. Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 02 năm 2022.

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiếp nhận kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cấp và kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh phí cho các xã, thị trấn để thực hiện chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo số lượng danh sách hộ đã được quyết định công nhận. Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp kinh phí chi thực tế từ nguồn ngân sách; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính đúng thời gian yêu cầu, đồng thời thu hồi kinh phí còn thừa sau khi thực hiện (nếu có) để hoàn trả ngân sách theo quy định.

 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chịu trách nhiệm về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đã được địa phương quyết định công nhận và kết quả hỗ trợ Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc địa bàn quản lý. Tiếp nhận kinh phí Ủy ban nhân dân huyện cấp cho địa phương, chỉ đạo thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đã được công nhận theo định mức quy định2, chủ động mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giám sát việc thực hiện chi tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch, không trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng, hoàn thành việc chi hỗ trợ trước ngày 26 tháng 01 năm 2022.

 

                                                                                                    Trịnh Minh