Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020
Ngày đăng: 20/01/2022  10:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 của tỉnh Kon Tum.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là các Phụ lục về kết quả kỳ thi nâng ngạch đối với công chức: Chuyên viên chính - 01.002 (88/106 công chức trúng tuyển); Kiểm lâm viên chính - 10.225 (01/02 công chức trúng tuyển); Thanh tra viên chính - 04.024 (05/08 công chức trúng tuyển); Chuyên viên - 01.003 (33/43 công chức trúng tuyển); Kiểm lâm viên - 10.226 (09/10 công chức trúng tuyển); Kế toán viên - 06.031 (06/08 công chức trúng tuyển); Kiểm dịch viên động vật - 09.316  (01/02 công chức trúng tuyển). Đối với viên chức, kết quả thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, có 07/07 viên chức trúng tuyển; từ cán sự lên chuyên viên, có 04/06 viên chức trúng tuyển.

 

Theo Quyết định, cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp và hưởng lương ở ngạch mới kể từ ngày 14/01/2022.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách trúng tuyển bằng văn bản tới các đơn vị, địa phương có công chức, viên chức tham dự kỳ thi để thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức biết.

 

Các sở, ban ngành, đơn vị và UBND cấp huyện chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện dự thi của cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cập nhật lương hiện hưởng của cá nhân (nếu có thay đổi so với khi lập hồ sơ dự thi) và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chức danh và xếp lương theo phân cấp quản lý. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức có văn bản báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh