Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Triển khai Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 20/01/2022  14:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 198/UBND-NNTN triển khai Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại từng khu vực, đoạn sông cụ thể, tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ sung chức năng cơ bản của nguồn nước quy định tại Phụ lục I Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với thực tế và nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức lập nội dung Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

3. Sở Công Thương chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, tổ chức thẩm định, tham mưu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc lập, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, phù hợp với Quy hoạch này (Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, tổ chức thẩm định, tham mưu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc lập, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi trên địa bàn theo thẩm quyền, phù hợp với Quy hoạch này (Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

 

5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và các đơn vị có liên quan quản lý thực hiện đầu tư xây dựng, chất lượng công trình cấp nước, thoát nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định có liên quan và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

 

7. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Phương án, giải pháp thu gom, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; giám sát, quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng nước trên địa bàn theo quy định thuộc phạm vi quản lý tại địa phương.

 

                                                                                    Lê Hằng – Văn Tín