Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Ngày đăng: 20/01/2022  17:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 10/KH-SVHTTDL về Triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng thực hiện triển khai thực hiện Dự án là cộng đồng 07 dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum: Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Măm, H’rê.

 

Kế hoạch triển khai với 19 nội dung chính, bao gồm: (1) Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Rơ Măm; (2) Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum; (3) Tổ chức bảo tồn, phục dựng hệ thống nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc tỉnh Kon Tum; (4)  Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận; (5) Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; (6) Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; (7) Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; (8) Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư; (9) Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (10) Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (11) Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số; (12) Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (trang phục, nghệ thuật trình diễn dân gian,...); (13) Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số trong các Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số; (14) Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; (15) Hỗ trợ đầu tư bảo tồn văn hóa làng truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; (16) Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (17) Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; (18)  Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (19) Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch.

 

Để thực hiện các nội dung trên, Kế hoạch đề ra 06 giải pháp cơ bản đó là:

 

1. Huy động sự phối hợp của các cấp, các ngành, các cấp chính quyền trong việc triển khai các nội dung hoạt động của Dự án số 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum năm 2021 - 2022, đảm bảo đúng các tiêu chí thực hiện của các nội dung theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

2. Tiếp tục duy trì, phát huy tính đa dạng văn hóa hiện có của các dân tộc tại địa phương; tập huấn cho người dân trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống gắn với làm du lịch cộng đồng.

 

3. Lồng ghép quy hoạch phát triển du lịch làng truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

 

4. Nghiên cứu các chính sách phát triển đội ngũ nghệ nhân, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại các làng nghề truyền thống.

 

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch.

 

6. Cam kết triển khai thực hiện các nội dung đề xuất theo Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả, chất lượng, giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao các Phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

 

                                                                                                    Huy Thông