Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng: 21/01/2022  07:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 155/UBND-NC về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh căn cứ Danh mục các nội dung công khai, minh bạch thuộc các lĩnh vực, tiến hành lập danh mục các nội dung công khai, minh bạch áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để thực hiện. Đồng thời gửi danh mục công khai về Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022 để theo dõi.

 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công khai đúng theo quy định. Đối với các trường hợp công khai đã quy định cụ thể cách thức thực hiện thì thực hiện theo quy định. Đối với trường hợp pháp luật không quy định thì ban hành văn bản công khai (quyết định, thông báo, biên bản,…) để chứng minh cho việc thực hiện công khai.

 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu UBND tỉnh hoặc thực hiện công khai các nội dung thuộc trách nhiệm công khai của UBND tỉnh (thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn). Đối với các nội dung công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan làm văn bản đề nghị đăng tải nội dung công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi kèm theo các tài liệu công khai. Khi tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra thì lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định.

 

Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung công khai thì Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có nội dung thay đổi lập danh mục các nội dung công khai có thay đổi; gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi và gửi các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh để thực hiện.

 

Ngoài ra, giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 

Nguyễn Hiệp - Cao Trí