Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP năm 2021 (đợt 2)
Ngày đăng: 21/01/2022  07:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2021 (đợt 2).

Công nhận 08 sản phẩm của 03 chủ thể đạt bốn (04) sao và 33 sản phẩm của 19 chủ thể đạt ba (03) sao. Các sản phẩm đạt thứ hạng sao nêu trên được cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP đạt sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định. Kết quả công nhận và Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định công nhận.

 

UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố công khai sản phẩm và tham mưu tổ chức việc trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được xếp hạng OCOP; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in Logo lên sản phẩm đạt thứ hạng sao được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ sản phẩm hàng năm; đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu Logo OCOP và các quy định khác của pháp luật./.

 

Danh sách các sản phẩm OCOP, xem tại đây!

Đình Trung - Thanh An