Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Ngày đăng: 21/01/2022  07:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, với những nội dung trọng tâm như sau:

Quán triệt tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sâu rộng trong chính quyền các cấp, đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, tạo động lực, sự đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào tỉnh. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.

 

Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để góp phần đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, trong đó tập trung cải thiện các chỉ số: Năng lực cạnh tranh 4.0; Phát triển bền vững; Năng lực Đổi mới sáng tạo; Chính phủ điện tử; Quyền tài sản; Hiệu quả logistics; Năng lực cạnh tranh du lịch; An toàn an ninh mạng.

 

Tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí, chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI); thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ, ngành, UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trong đó tập trung các giải pháp mạnh, cụ thể, sát thực tiễn để cải thiện các chỉ số thành phần PCI đạt kết quả thấp của tỉnh, gồm: Gia nhập thị trường; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

 

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh được giao chủ trì từng chỉ số thành phần chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thứ hạng các chỉ số thành phần PCI.

 

Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá sâu kết quả thực hiện trong năm 2021, gồm Chỉ số PCI và Chỉ số DDCI; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định pháp luật để thiết thực hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chỉ số do mình phụ trách tại các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Từng ngành, địa phương thực hiện truyền thông về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

 

UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp./.

 

Chi tiết Chương trình, xem tại đây!

 

Vũ Huệ - Thu Hằng