Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa XI)
Ngày đăng: 18/05/2022  14:27
Mặc định Cỡ chữ
Trong 10 năm qua, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum đã tích cực nghiên cứu, đổi mới tư duy trong nhận thức và hành động, thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Liên hiệp hội tỉnh góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

nhiệm kỳ 2020-2025

 

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum (Liên hiệp hội) đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan để nâng cao nhận thức, thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết 20 trong cơ quan, chi bộ, toàn thể đảng viên, viên chức và lãnh đạo các Hội thành viên theo sự chỉ đạo của cấp trên.

 

Liên hiệp hội tỉnh Kon Tum thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh; Hội đồng quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đã tham gia ý kiến 296 Đề án, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Văn phòng Tinh ủy và các Ban của Tỉnh ủy tổ chức, các Sở ngành đề nghị; Tham gia đánh giá tác động môi trường 245 dự án; 103 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; hơn 20 đề tài, dự án về Khoa học công nghệ và Giáo dục đào tạo; bình chọn hơn 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

 

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tham vấn, tham gia ý kiến và tư vấn, phản biện các đề tài, dự án, các sáng kiến khoa học và công nghệ của tỉnh; các chương trình công tác của địa phương có ứng dụng khoa học và công nghệ về sản xuất nông nghiệp bền vững, quản lý và khai thác tài nguyên, khoán sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, về nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến trên địa bàn tỉnh, về đẩy mạnh truyền thông khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân, về cơ chế chính sách đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ của tỉnh; tham gia ý kiến với các ngành chức năng, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương theo nghị quyết của Đảng.

 

Hàng năm xuất bản 4 số (với 1.200 bản) Bản tin khoa học kỹ thuật và đời sống, để tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn và cơ sở; phối hợp với Liên hiệp hội các tỉnh Tây nguyên thực hiện việc điều tra, nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng các báo cáo chuyên đề về hiện trạng chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp (thuộc Chương trình KHCN vùng Tây Nguyên) để có điều kiện thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

Thành lập Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tỉnh, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, giao lưu của đội ngũ trí thức KHCN, qua đó phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về KH&CN nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức KHCN đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 

Với trách nhiêm là cơ quan Thường trực của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng, Liên hiệp hội đã phối hợp với  Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các Sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo đạt kết quả. Đến nay, qua 9 lần tổ chức Hội thi,  xét chọn được 50 giải pháp đạt giải; 13 lần tổ chức Cuộc thi, đã xét chọn được 98 đề tài đạt giải; trong đó đã chọn một số giải pháp có kết quả cao gửi tham dự và đạt giải ở Cuộc thi quốc gia. Qua việc tổ chức Hội thi, Cuộc thi hàng năm, đã lan tỏa sâu rộng và được đông đảo người dân tham gia, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên và nhi đồng ở các trường học tích cực hưởng ứng.

 

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội còn phối hợp với Viên Tư vấn phát triển Hà Nội, Trung tâm tư vấn quản lý Bền vững Tài nguyên và phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện thực hiện dự án hỗ trợ giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp bảo vệ nguồn nước sinh hoạt gắn với văn hóa truyền thống ở 6 xã của các huyện Sa Thầy, Kon Plông, Đăk Hà, Tu Mơ Rông đạt được những kết quả bước đầu được tỉnh nghi nhận. Qua đó xác lập và phổ biến các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng để phát triển sinh kế cho người dân nơi có rừng, sản xuất gắn kết Rừng - Rẫy - Ruộng với xây dựng nông thôn mới…

 

Từ thực tiễn việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 20 trong thời gian qua, Liên hiệp hội xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian đến như: Tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình số 47-CTr/TU ngày 09-4-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm trao đổi các giải pháp và kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở địa phương với nhiều hình thức phong phú khác nhau; qua đó tạo lập phong trào thi đua rộng lớn trong nhân dân về áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, có thương hiệu và giá trị sử dụng trên thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục có những đề xuất nhằm nâng cao các giải pháp để đầu tư công nghệ, về nghiên cứu triển khai và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống,  để khoa học và công nghệ vừa là mục tiêu vừa là động lực tác động và phát triển xã hội phục vụ tốt sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở địa phương./.

 

                                                                          Đặng Thanh Long

                                             Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum