Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà
Ngày đăng: 18/05/2022  23:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà, với các nội dung chủ yếu:

 

 

Diện tích, cơ cấu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 84.503,77 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 70.567,34 ha; đất phi nông nghiệp 11.791,64 ha; đất chưa sử dụng 2.144,79 ha.

 

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 5.468,67 ha. Trong đó: Chuyển đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 5.242,14ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 216,74ha; chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 9,79ha.

 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 780,32ha. Trong đó: Đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp 487,16ha; đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp: 293,16ha.

 

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/2.5000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Hà thực hiện việc công bố Quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai để cho các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện Quy hoạch sử dụng đất...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh