Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp
Ngày đăng: 24/05/2022  16:14
Mặc định Cỡ chữ
Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1565/UBND-TTHCC ngày 24/5/2022 về việc sử dụng bộ thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh về yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất; biển hiệu; trang phục; biển tên; tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện và các ứng dụng khác có liên quan theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản trên.

 

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 

Đình Trung