Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Tu Mơ Rông: Triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
Ngày đăng: 24/05/2022  16:47
Mặc định Cỡ chữ
Tu Mơ Rông vừa có Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 23/5/2022 về triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện.
Vườn Sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông

 

Mục tiêu chung của kế hoạch đến năm 2025: Phấn đấu xây dựng 01 cơ sở chế biến dược liệu; 01 cơ sở bảo quản dược liệu; xây dựng 01 đường giao thông kết nối đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện,cấp thoát nước để phục vụ dự án phát triển vùng nguyên liệu; 500 lao động được tạo nghề để phục vụ cho phát triển vùng dược liệu và làm việc tại các doanh nghiệp.

 

Xây dựng triển khai 01 dự án quảng cáo xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 01 dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật mới; triển khai các dự án hỗ trợ hạ tầng vùng nguyên liệu (bao gồm hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác) tại địa bàn 11 xã/11 xã.

 

Hoàn thiện đầu tư vùng nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao tại 04 xã (Xã Đăk Hà, Đăk Na, Ngọk Lây, Tê Xăng) với quy mô là 3-5 ha/vùng và hoàn thiện 01 trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao để đưa vào hoạt động.

 

Về đầu tư, hỗ trợ kinh phí triển khai các hạng mục chung: 80% mua 05 bản quyền công nghệ; 60% xây dựng 01 cơ sở chế biến dược liệu; 70% xây dựng 01 cơ sở bảo quản dược liệu; 70% xây dựng triển khai 01 dự án giao thông điện, cấp thoát nước; hỗ trợ 2 triệu/người /tháng tối đa 03 tháng để đạo tạo nghề cho lao động tại chỗ; 50% xây dựng  triển khai 01 dự án quảng cáo xây dựng thương hiệu sản phẩm; 40% xây dựng 01 dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật.

 

Trên cơ sở dự kiến phân bổ kinh phí của Trung ương, UBND huyện xây dựng kinh phí triển khai nội dung đầu tư vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến 470 tỷ đồng.

 

Kế hoạch đưa ra 05 giải pháp thực hiện, cụ thể: triển khai các hỗ trợ; khoa học công nghệ phát triển nguồn nhân lực; xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm; đầu tư hạ tầng cơ sở thiết yếu; huy động các nguồn lực trong và ngoài nước.

 

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ban ngành, UBND các xã và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện các Hợp tác xã huyện lựa chọn và xây dựng trụ cột doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã là hạt nhân để tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, chuẩn hóa, phát triển thương hiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm hữu cơ ứng dụng công nghệ công nghệ cao, công nghệ sinh học./.

 

                                                                                                 Lê Hằng