Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Thực hiện nghiêm quy định lấy ý kiến phản biện về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 24/05/2022  16:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1555/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 483-TB/TU ngày 18/5/2022. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị:

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Nhân dân về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển KT-XH và chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh); phối hợp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 917/UBND-KGVX ngày 19/3/2021; trong đó, thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với các dự án trước khi tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trong đó, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, có phương án phù hợp đối với diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị - du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, không để lãng phí đất đai và người dân lấn chiếm.

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tập trung triển khai xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, khẩn trương phối hợp với UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch xây dựng thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei đạt tiêu chí thôn nông thôn mới.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, chuẩn bị kỹ các điều kiện về quỹ đất và nguồn giống để trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị giống để triển khai trồng thông phủ xanh đất trống tại các điểm cao 1015, 1049 và khu vực đèo Măng Đen để tạo cảnh quan, thu hút du lịch.

 

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, không để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng./.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa