Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 24/05/2022  20:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây viết tắt là Hội đồng), thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

 

Các Ủy viên: Trưởng phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm Thư ký Hội đồng; Đại diện cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành: 01 người. Căn cứ ngành, nghề được xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng, các sở, ngành liên quan cử cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia làm Ủy viên.

 

Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng:  

 

Chức năng: Giúp UBND tỉnh trong việc thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh; nhận xét, đánh giá chất lượng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo; chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh.

 

Nguyên tắc làm việc: Hội đồng tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật từng ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình, quy định tại Điều 10, Điều 11 Chương II của Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Hội đồng. Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi thực hiện các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tuấn Tài