Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ia H’Drai
Ngày đăng: 24/05/2022  23:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ia H’Drai, với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 98.021,81ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 91.452,58ha; đất phi nông nghiệp 6.563,81ha; đất chưa sử dụng 5,42ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 240,48ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 184,05ha; đất phi nông nghiệp 56,43ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 250,38ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 233,11ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 17,27ha.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Ia H’Drai có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất.

 

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện...

 

Cổng TTĐT tỉnh