Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ cho các địa phương năm 2023
Ngày đăng: 24/06/2022  08:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/6, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 6331/BGTVT-TC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ cho các địa phương năm 2023.

Theo đó, thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ Bảo trì đường bộ “Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021.” Để xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2023 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương), Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu có liên quan như sau:

 

Các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp số liệu về đường bộ địa phương (chỉ bao gồm: đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị) chi tiết, cụ thể cho từng tuyến đường hiện có đến thời điểm 31/12/2021 theo mẫu gửi kèm theo. Trường hợp số liệu tại thời điểm 31/12/2021 thay đổi so với số báo cáo năm 2020, đề nghị cung cấp thêm các tài liệu liên quan và có báo cáo giải trình rõ nguyên nhân thay đổi tăng giảm. Địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo của mình.

 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp số lượng phương tiện đăng ký, đăng kiểm tại các địa phương theo nhóm đối tượng cụ thể đến hết ngày 31/12/2021 (không tính số lượng xe đăng ký, nhưng không đăng kiểm).

 

Báo cáo được gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/7/2022. Các địa phương không có báo cáo số liệu hoặc không cung cấp đủ hồ sơ để thẩm định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với kết quả tính toán của Phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ về địa phương./.

 

Trịnh Minh