Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
Ngày đăng: 09/08/2022  16:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/8, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Kon Tum có Văn bản số 2558/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề...

 

Đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 44/NQ-HĐND cho thanh niên và tổ chức thanh niên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

 

Cũng tại Văn bản số 2558/UBND-NC, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung tại Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 và Kế hoạch số 4561/KH-UBND ngày 24/12/2021 như sau: (1) Điều chỉnh chỉ tiêu 2, Mục tiêu II “... 70% thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở” thành “...., trên 90% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở”. (2) Chỉ tiêu 2, mục tiêu 1: “Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh”. (3) Chỉ tiêu 2, mục tiêu 2: “Đến năm 2030, 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; trên 90% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở”...

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Đề nghị Tỉnh Đoàn Kon Tum chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của Đoàn để triển khai các nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đảm bảo theo quy định. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia tổ chức triển khai Nghị quyết phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thanh niên trong tổ chức mình; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên./.

 

Lê Thiện – Thanh Thủy