Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế và công tác xây dựng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng: 11/08/2022  14:37
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 11/8, Sở Tư pháp tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế và công tác xây dựng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Tham gia lớp Bồi dưỡng có các đại biểu là công chức làm công tác pháp chế và công chức tham mưu công tác xây dưng văn bản QPPL của các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh và đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên đề: Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL; Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Đánh giá tác động của chính sách theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Những điểm mới của Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo sự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đồng chí Trần Minh thắng - Giám đốc Sở Tư pháp

báo cáo chuyên đề tại hội nghị bồi dưỡng

 

Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều vấn đề, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng và rà soát văn bản QPPL. Thông qua nội dung bồi dưỡng, giúp cho việc củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện thể chế ở địa phương./.

 

Minh Huệ