Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 13/08/2022  12:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành các Quyết định tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện và TP. Kon Tum trực thuộc Sở Y tế theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; sắp xếp, kiện toàn các phòng chức năng, khoa chuyên môn theo các tiêu chí được quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

 

 

Theo đó, Trung tâm Y tế các huyện và TP. Kon Tum là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và sự quản lý nhà nước của UBND các huyện và TP. Kon Tum theo quy định của pháp luật. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định.

 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Cơ cấu tổ chức

 

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 02 phòng chức năng và 04 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, phường.

 

Trung tâm Y tế huyện Kon Plông có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 03 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 03 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 03 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn và Phòng khám Đa khoa khu vực.

 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 03 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 03 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 03 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 02 phòng chức năng và 04 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 01 phòng chức năng và 04 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã.

 

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy có lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc); các tổ chức trực thuộc gồm 03 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn; các đơn vị thuộc gồm Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Y tế các huyện và TP. Kon Tum theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh