Thứ 5, Ngày 05/10/2023 -

Xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng
Ngày đăng: 17/08/2022  16:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 5395/BNN-TCLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác theo dõi diễn biến rừng, công bố hiện trạng rừng năm 2021.

Theo đó, ngày 27/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2860/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021 trên cơ sở các Quyết định công bố hiện trạng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Qua theo dõi, tổng hợp cho thấy có một số tồn tại như: thời gian công bố chậm (theo quy định các địa phương phải công bố trước ngày 28/02/2022); diện tích rừng tự nhiên tại một số địa phương giảm chưa rõ nguyên nhân.

 

Để thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp và quy định về công bố hiện trạng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo một số nội dung sau:

 

Giao các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

 

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020: (1) Rà soát, xác định cụ thể về vị trí, diện tích, trạng thái, nguyên nhân, thời điểm rừng tự nhiên bị giảm. (2) Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng; thực hiện nghiêm quy định của Luật Lâm nghiệp và Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Đối với các tỉnh Hà Nam và Thái Nguyên chưa công bố hiện trạng rừng năm 2021, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hiện trạng rừng năm 2021; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc tham mưu quyết định ban hành công bố hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về Lâm nghiệp.

 

Chấn chỉnh công tác theo dõi diễn biến rừng, lập hồ sơ quản lý rừng; ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi diễn biến rừng; rút kinh nghiệm trong việc chậm ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2021, đảm bảo việc công bố hiện trạng rừng năm 2022 và những năm tiếp theo đúng quy định./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh