Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Ngày đăng: 18/08/2022  10:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/8, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có Thông báo số 324/TB-UBND Về việc cập nhật, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các Sở, ban, ngành; các đơn vị, phòng, ban thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

 

Lập danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa thành phố để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua làm cơ sở phê duyệt cập nhật, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (bao gồm cả dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và các dự án do các cơ quan khác có thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc 05 nhóm dự án thuộc trường hợp thu hồi đất) gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi phê duyệt.

 

Ghi chú: Các dự án thực hiện bằng ngân sách Nhà nước phải được ghi vốn thực hiện trong năm 2023 (đối với công trình đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023), phô tô các văn bản pháp lý, bản đồ vị trí đất thực hiện dự án kèm theo.

 

Tổng hợp theo Biểu 10/CH thuộc Phụ lục số 03: Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Nội dung cập nhật, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố thực hiện theo Quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Thời gian hồ sơ cập nhật, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị phòng, ban trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân 21 xã, phường; các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) trước ngày 31 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố không tiếp nhận hồ sơ sau thời gian nêu trên, mọi sự chậm trễ các đơn vị chịu trách nhiệm trước và sẽ không bổ sung theo quy định./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh